16.05.2018.

Obaveštenje o zameni akcija izdavaoca "METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS" a.d. Kikinda

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ZAMENI HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio zamenu 97.455.562 običnih akcija, nominalne vrednosti od 100,00 dinara po akciji izdavaoca „METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS“ a.d. Kikinda (JMB:08036403) sa 12.049.781 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMSKKE88290, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.