16.10.2020.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 814 akcija izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD (MB: 07014830), pojedinačne nominalne vrednosti od 3000,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSGPGRE61686, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.