06.11.2017.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA a.d. Sutjeska

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 4/0-32-3322/12-17 od 03.11.2017. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Dil broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «SUTJESKA KOMERC» d.o.o. Sutjeska, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «RIBNJAK SUTJESKA» a.d. Sutjeska.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA a.d. Sutjeska.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA a.d. Sutjeska.pdf