13.09.2018.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ARMATURE a.d. Aleksandrovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «ARMATURE» a.d. Aleksandrovac od 03.09.2018. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «ARMATURE» a.d. Aleksandrovac od 10.09.2018. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Tezoro broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «ARMATURE» a.d. Aleksandrovac, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ARMATURE a.d. Aleksandrovac.pdf