10.08.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ELAN" Srbobran

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 13.914 akcija nominalne vrednosti 153,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSELSRE93787 izdavaoca „ELAN“ Srbobran (MB: 08067651), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.