04.04.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ROTOR" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 30.332 akcija nominalne vrednosti 832,49 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSROTOE09966 izdavaoca „ROTOR“ Beograd (MB: 07032013), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.