12.09.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3037/11-19 od 11.09.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «TREĆA PETOLETKA» d.o.o. Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «AUTO KUĆA KOMPRESOR» a.d. Beograd.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca AUTO KUĆA KOMPRESOR a.d. Beograd.pdf
Javne nabavke