03.02.2023.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ХOЛДИНГ ЦEНTРOСЛAВИJA a.д. Нoви Сaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-452/7-23 од 02.02.2023. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Convest» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «ТЕХНОГРАДЊА» за трговину и грађевинске услуге д.о.о. Нови Сад, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ХОЛДНИГ ЦЕНТРОСЛАВИЈА» а.д. Нови Сад.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA a.d. Novi Sad.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA a.d. Novi Sad.pdf