03.02.2023.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-452/7-23 od 02.02.2023. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Convest» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «TEHNOGRADNJA» za trgovinu i građevinske usluge d.o.o. Novi Sad, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «HOLDNIG CENTROSLAVIJA» a.d. Novi Sad.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA a.d. Novi Sad.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA a.d. Novi Sad.pdf