22.11.2022.

Oбaвeштeњe o испису aкциja издaвaoцa ИМОС АД ШИД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 5.098 обичних акцијa номиналне вредности 2400.00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSIMOSE02529 издаваоца ИМОС АД ШИД (МБ: 08119066), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.