22.11.2022.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca IMOS AD ŠID

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 5.098 običnih akcija nominalne vrednosti 2400.00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIMOSE02529 izdavaoca IMOS AD ŠID (MB: 08119066), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.