25.11.2022.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija NOVKOL AD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 3.548 akcija izdavaoca NOVKOL AD (MB: 17157426) nominalne vrednosti 10.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSNVKLE43295 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.