01.12.2017.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ХEРЦEГOВИНA a.д. Рaвни Toпoлoвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 4/0-32-3850/7-17 од 30.11.2017. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Sinteza Invest Group» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «РАЦА ЗРЕЊАНИН» д.о.о. Зрењанин, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ХЕРЦЕГОВИНА» а.д. Равни Тополовац.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca HERCEGOVINA a.d. Ravni Topolovac.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HERCEGOVINA a.d. Ravni Topolovac.pdf