01.02.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 272.686 акцијa номиналне вредности 1000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSVOJDE49786, издаваоца ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО (МБ: 08047740), услед продаје стечајног дужника као правног лица, када акционарско друштвo мења правну форму у друштво са ограниченом одговорношћу.