01.02.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VOJVODINA STARČEVO

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 272.686 akcija nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVOJDE49786, izdavaoca VOJVODINA STARČEVO (MB: 08047740), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.