Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. MEDELA VRBAS
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08155950
ISIN: RSMEDLE07301
Naziv: PMP INVEST DOO
JMB: 20406283
Depozitar HoV: DIL BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 25. 08. 2008.
Preuzeto 22330 akcija po ceni od 18,929.00 din.
Naziv: RUBIN AD KRUŠEVAC
JMB: 07154429
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 01. 09. 2015.
Preuzeto 3209 akcija po ceni od 8,005.00 din.