Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. VIŠNJICA DUĆANI BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 06418554
ISIN: RSVISNE78712
Naziv: A.D. VIŠNJICA DUĆANI BEOGRAD
JMB: 06418554
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 19. 06. 2015.
Preuzeto 1070 akcija po ceni od 1,100.00 din.