Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AIK BANKA A.D. BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 06876366
ISIN: RSAIKBE79302
Naziv: AGROIND. KOM. AIK BANKA
JMB: 06876366
Depozitar HoV: AGROIND. KOM. AIK BANKA
Datum sticanja vlasništva: 05. 10. 2005.
Preuzeto 504879 akcija po ceni od 1,000.00 din.