Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD PP SRETEN GUDURIĆ UŽICE
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07157479
ISIN: RSSRGDE70035
Naziv: AD PP SRETEN GUDURIĆ UŽICE
JMB: 07157479
Depozitar HoV: ALCO BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 05. 12. 2005.
Preuzeto 4971 akcija po ceni od 1,000.00 din.
Naziv: AD PP SRETEN GUDURIĆ UŽICE
JMB: 07157479
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 13. 11. 2014.
Preuzeto 13163 akcija po ceni od 1,370.00 din.
Naziv: AD PP SRETEN GUDURIĆ UŽICE
JMB: 07157479
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 21. 02. 2017.
Preuzeto 7949 akcija po ceni od 1,370.00 din.