Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD ROBNE KUĆE NIŠ
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07585420
ISIN: RSRKNIE85951
Naziv: AD ROBNE KUĆE NIŠ
JMB: 07585420
Depozitar HoV: BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D
Datum sticanja vlasništva: 04. 09. 2008.
Preuzeto 249 akcija po ceni od 1,340.00 din.
Naziv: AD ROBNE KUĆE NIŠ
JMB: 07585420
Depozitar HoV: BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D
Datum sticanja vlasništva: 07. 10. 2008.
Preuzeto 80 akcija po ceni od 1,340.00 din.