Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: ARMATURE AD ALEKSANDROVAC
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07624000
ISIN: RSARALE71870
Naziv: ARMATURE AD ALEKSANDROVAC
JMB: 07624000
Depozitar HoV: TEZORO BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 02. 10. 2018.
Preuzeto 62133 akcija po ceni od 380.00 din.