Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. PEKARA KIKINDA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08021708
ISIN: RSPEKIE50321
Naziv: A.D. PEKARA KIKINDA
JMB: 08021708
Depozitar HoV: VOJVOĐANSKA BANKA A.D.
Datum sticanja vlasništva: 17. 08. 2005.
Preuzeto 250 akcija po ceni od 5,272.00 din.