Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. VIŠNJICA DUĆANI BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 06418554
ISIN: RSVISNE78712
Naziv: CHILE KOMERC D.O.O.
JMB: 06881254
Depozitar HoV: KBK BROKER D.O.O. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 18. 10. 2005.
Preuzeto 151 akcija po ceni od 351.00 din.
Naziv: ČIHOVIĆ DRAGOSLAV
JMB: 1602964710272
Depozitar HoV: DIL BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 12. 08. 2010.
Preuzeto 3732 akcija po ceni od 676.00 din.
Naziv: AMAN DOO BEOGRAD, SURČIN
JMB: 06048064
Depozitar HoV: INVESTBROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 20. 01. 2016.
Preuzeto 1521 akcija po ceni od 1,504.00 din.