Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. OMNIKOMERC
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07024541
ISIN: RSOMNKE20510
Naziv: NELT LTD D.O.O.
JMB: 17204840
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum sticanja vlasništva: 18. 08. 2008.
Preuzeto 19955 akcija po ceni od 700.00 din.
Naziv: NELT LTD D.O.O.
JMB: 17204840
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum sticanja vlasništva: 17. 11. 2009.
Preuzeto 1317 akcija po ceni od 1,000.00 din.