Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: 7. JULI ČAČAK
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07167555
ISIN: RS7JLCE22552
Naziv: HELION D.O.O.
JMB: 07570716
Depozitar HoV: ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK
Datum sticanja vlasništva: 07. 10. 2011.
Preuzeto 139 akcija po ceni od 264.00 din.