Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A BANKA AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 17138669
ISIN: RSABANE28672
Naziv: KBC INSURANCE NV
JMB: 0403.552.563
Depozitar HoV: SENZAL AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 11. 06. 2007.
Preuzeto 107824 akcija po ceni od 73,281.88 din.