Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: VITAL VRBAS
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08065721
ISIN: RSVITLE13992
Naziv: INVEJ AD
JMB: 06731678
Depozitar HoV: TEZORO BROKER AD
Datum otvaranja: 14. 04. 2021.
Datum zatvaranja: 05. 05. 2021.