Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7857  
Obaveštenja na dan 16. jan 2018.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TERMOELEKTRO ENEL a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "JUGODENT" a.d. Novi Sad-u stečaju
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "UTENZILIJA" a.d. Leskovac-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 12. jan 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO ŠABAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca 7 JULI a.d. SIRIG
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Prvi maj" a.d. Raška-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 05. jan 2018.
Obaveštenje o ispisu hartija od vrednosti izdavaoca ZASTAVA PROMET-ARENA MOTORS AD KRAGUJEVAC-U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 04. jan 2018.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca DOŽA ĐERĐ a.d. Bačka Topola