Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10474  
Obaveštenja na dan 15. jan 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca CENTRAL a.d. Vrbas
 
Obaveštenja na dan 14. jan 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RTC LUKA LEGET a.d. Sremska Mitrovica
 
Obaveštenja na dan 13. jan 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ HOLDING AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KOPEX MIN-FITIP AD NIŠ - U LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 12. jan 2021.
Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca INFORMATIKA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KADINJAČA AD UŽICE
 
Obaveštenja na dan 08. jan 2021.
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca „VIZOR ENTERIJERI“ a.d. Temerin