Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7655  
Obaveštenja na dan 21. jul 2017.
Prinudni otkup akcija izdavaica DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "UNIFARM" a.d. Niš-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 19. jul 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19.07.2017. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PROJEKTOMONTAŽA BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 17. jul 2017.
Obaveštenje izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD Beograd o izvršenoj isplati dividende
 
Obaveštenja na dan 14. jul 2017.
II emisija korporativnih obveznica izdavaoca „NOVOSET" d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i IV anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NOVOSET d.o.o. Beograd
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o dostavi podataka za isplatu dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 13. jul 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.07.2017. godine